Other

ปุ๋ย...

เงื่อนไขหลักที่ทำให้เราสามารถผลิตผักที่มีคุณภาพ เราหมักปุ๋ยที่ดี ให้จุลินทรีย์จากธรรมชาติช่วยทำงานให้เรา เราให้เวลาจุลินทรีย์เหล่านี้ย่อยวัสดุหมักจากธรรมชาติจนเป็นปุ๋ยที่ได้คุณภาพเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด เพราะฉะนั้น การหมักปุ๋ยจึงเป็นกิกรรมหลักของฟาร์มเรา เป็นกฏเหล็กที่เราต้องปฏิบัติเพื่อความมั่นใจของเราเองที่จะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างและเป็นผลร้ายต่อผู้ที่บริโภคผักของเรา