บทความ 3

การคัดบรรจุ...

ที่ Monkey Farm ของเราในทุกๆ เช้า จะมีการเก็บผลผลิตที่ได้ขนาดตามที่เราต้องการเข้ามายังโรงคัดบรรจุ จากนั้นจะทำความสะอาด และตัดแต่งให้เหลือเฉพาะผลผลิตที่มีคุณภาพ และเข้าเครื่องปั่นเพื่อขจัดหยดน้ำออกจากผลผลิต เพื่อไล่ความชื้นออกจากผลผลิต จากนั้นนำไปบรรจุแพคโดยผ่านการชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั้งดิจิตอล เพื่อให้ทุกแพคมีความสด สะอาด และน้ำหนักที่ที่ตรงกับที่เราต้องการในทุกๆ แพค ก่อนถึงมือผู้บริโภคของเรา