การรับรองของกรมวิชาการเกษตร

มั้งกี้ ออแกร์นิก ฟาร์ม ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยได้รับการรับรองทั้งประเภท แหล่งผลิต และประเภทคัดบรรจุ กรมวิชาการเกษตรจะเข้าตรวจพื้นที่ปลูก และโรงคัดบรรจุก่อนต่ออายุใบรับรองแบบปีต่อปี